Scroll Top
 • Home
 • Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTYV

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Sportyv: Sportyv B.V. geregistreerd bij de KvK onder nummer 67917526, gevestigd aan de Papendallaan 60, 6816 VD, Arnhem;
 2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Sportyv;
 3. Werkzaamheden: de werkzaamheden en/of diensten of combinatie daarvan die door Sportyv worden aangeboden of verricht op basis van een overeenkomst (tot opdracht) of een (getekende) offerte.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sportyv en Opdrachtgever, voor zover partijen in de overeenkomst niet uitdrukkelijk, schriftelijk van deze voorwaarden afwijkende bepalingen hebben opgenomen.
 2. Deze voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van derden van wiens diensten en/of materiaal Sportyv bij de uitvoering van een opdracht gebruik maakt, en al diegenen die in welke hoedanigheid dan ook voor of namens Sportyv werkzaam zijn.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sportyv en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Sportyv niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sportyv in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Sportyv behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking. Indien de Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 7. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van Sportyv zijn mede gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor omvang, opzet, planning, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Sportyv zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sportyv is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen die termijn plaatsvindt door een rechtsgeldige ondertekening, tenzij anders aangegeven.
 3. Een overeenkomst met Sportyv komt tot stand op het moment dat een offerte rechtsgeldig voor akkoord ondertekend door Opdrachtgever aan Sportyv retour is gezonden dan wel indien de opdracht van Opdrachtgever door Sportyv wordt geaccepteerd middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sportyv daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sportyv anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sportyv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Sportyv kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Annulering door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever kan de opdracht aan Sportyv enkel annuleren indien dat schriftelijk is overeengekomen en onder de voorwaarden van dit artikel. Annulering kan alleen schriftelijk en onder opgave van de reden van annulering. De dag van ontvangst van het annuleringsbericht door Sportyv geldt als annuleringsdatum.
 2. Sportyv is gerechtigd het volgende aan Opdrachtgever in rekening te brengen bij annulering:
 1. tot 12 weken voor aanvang van de geplande Werkzaamheden: 10% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden;
 2. van 12 tot 8 weken voor aanvang: 25% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden;
 3. van 8 tot 6 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden;
 4. van 6 tot 4 weken voor aanvang: 75% van de overeengekomen prijs voor de Werkzaamheden;
 5. bij 4 weken of minder voor aanvang van de Werkzaamheden: 100% van de overeengekomen prijs voor de Werkzaamheden.

Onder de “prijs” wordt hierbij verstaan het totale bedrag dat Opdrachtgever aan Sportyv verschuldigd zou zijn geweest indien Sportyv conform overeenkomst uitvoering aan de opdracht zou hebben gegeven (tot einde looptijd).

 1. Indien de in lid 2 genoemde percentages tot een lagere vergoeding leiden dan de werkelijke kosten en werkzaamheden die Sportyv reeds voorafgaand aan de annulering(en) in het kader van de opdracht heeft gemaakt, is Sportyv gerechtigd dit hogere bedrag aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Is voor de uitvoering van de Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Sportyv schriftelijk in gebreke te stellen door Sportyv eerst een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst, alvorens zij in verzuim kan raken.
 2. Sportyv bepaalt de wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd en zal dit zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen verrichten. Deze verplichtingen van Sportyv hebben het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 3. Sportyv heeft het recht om zonder nadere goedkeuring bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door Sportyv of door Sportyv ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Gebruik van door Sportyv geleverde of beschikbaar gestelde materialen in het kader van de uitvoering van de opdracht gebeurt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal desgewenst zelf voor verzekering van mogelijke schade aan door Sportyv geleverde of beschikbaar gestelde materialen zorgdragen. Sportyv is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in geleverd of ter beschikking gesteld materiaal, tenzij dit gebrek te wijten is aan grove schuld of opzet van Sportyv.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sportyv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sportyv worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sportyv zijn verstrekt, heeft Sportyv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Sportyv ter beschikking heeft gesteld. Sportyv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sportyv is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen, die benodigd is voor het juist en tijdig uitvoeren van de overeenkomst. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van medewerkers van Opdrachtgever, die op enigerlei wijze bij de werkzaamheden van Sportyv betrokken zullen zijn.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Sportyv zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Sportyv verplicht is om vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, dan is Sportyv jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Alle door Sportyv aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, analyses, plannen, ontwerpen, modellen, alles in de breedste zin van het woord, mogen slechts worden gebruikt voor de eigen interne organisatie en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Sportyv openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.

Artikel 7. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst tussen Sportyv en Opdrachtgever voor een bepaalde tijd is aan gegaan of eindigt door volbrenging (bijvoorbeeld na afloop van een evenement ten behoeve waarvan Sportyv Werkzaamheden heeft verricht), is Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Sportyv is in dat geval gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Het in dit artikellid bepaalde geldt behoudens de in lid 4 van dit artikel bedoelde situaties.
 2. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Sportyv is in dat geval gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het in dit artikellid bepaalde geldt behoudens de in lid 4 van dit artikel bedoelde situaties.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk, tegen het einde van een maand.
 4. Sportyv kan een overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever in verzuim is per direct opzeggen of ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, indien:
 1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling is verleend, indien de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, of beslag is gelegd ten laste van Opdrachtgever indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
 2. bij liquidatie of het beëindigen van de (bedrijfs)activiteiten van het bedrijf of de organisatie van Opdrachtgever;
 3. indien Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
  1. Een beëindiging van de overeenkomst op grond van lid 4 laat onverlet de betalingsverplichting van Opdrachtgever. De vorderingen van Sportyv op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sportyv aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sportyv aangegeven. Sportyv is gerechtigd om periodiek en in ieder geval maandelijks te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sportyv verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de betaling van enige factuur is Sportyv, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden, op te schorten of te staken. Indien Opdrachtgever in verzuim is zijn alle vorderingen van Sportyv op Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling volledig en ineens opeisbaar. Alle kosten in verband met incasso van vorderingen zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen 15% van het bedrag van de openstaande vordering met een minimum van € 250,00.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Sportyv aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Sportyv is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Sportyv toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Opdrachtgever dient hiertoe Sportyv vooraf in gebreke te hebben gesteld met een termijn van minimaal veertien (14) dagen.
 3. Sportyv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie daaronder begrepen).
 4. Sportyv is nimmer aansprakelijk voor het niet behalen van een beoogd resultaat, zoals bijvoorbeeld-maar niet beperkt tot-een beoogde aantal bezoekers, sponsors of deelnemers van een evenement of een beoogde hoeveelheid aan inkomsten uit sponsoring of kaartverkoop voor een evenement.
 5. Sportyv is nimmer aansprakelijk als feitelijk leidinggever of bestuurder van (de vennootschap van) Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 6. Indien Sportyv aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Sportyv aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag voor het verrichten van Werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Voor overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan twee (2) maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste twee (2) maanden. De eventueel door Sportyv aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Sportyv door verzekering is gedekt, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Sportyv komt.
 7. Sportyv is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, of die het gevolg is van (gebreken aan) (het gebruik) van materiaal dat Sportyv ten behoeve van de uitvoering van de opdracht van derden heeft gehuurd of beschikbaar gesteld gekregen.
 8. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers, van Sportyv of door Sportyv uit hoofde van de overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Sportyv voor eventuele aanspraken van derden wegens schade,
 1. die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Sportyv onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,
 2. die ontstaat door tegenvallende bezoekersaantallen, deelnemers, sponsors, of (sponsor)inkomsten van een evenement ten behoeve waarvan Sportyv Werkzaamheden heeft verzorgd;
 3. die ontstaat tijdens de deelneming aan of het bezoeken van een evenement ten behoeve waarvan Sportyv Werkzaamheden heeft verzorgd;
 4. waarvoor Sportyv als bestuurder of feitelijk leidinggever (van de vennootschap) van Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden;

een en ander tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Sportyv.

 1. Indien Sportyv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sportyv zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sportyv, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sportyv en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Vervaltermijn

Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Sportyv de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden om dit binnen twee maanden na beëindiging van de Werkzaamheden schriftelijk aan Sportyv te melden en voor de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst een gerechtelijke procedure te starten, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken vervallen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Sportyv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en/of op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sportyv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sportyv niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sportyv en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak.
 3. Sportyv kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Sportyv ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sportyv gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Sportyv behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Sportyv, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren anders dan binnen de eigen organisatie en passend binnen het doel van de Overeenkomst, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Sportyv.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sportyv partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter van de rechtbank te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sportyv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 15. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67917526 en zullen door Sportyv op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sportyv.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.